Müügitingimused

Allpool leiate üldtingimused ja suusareiside tingimused, samuti vajalikud teabelehed pakettreisi tellimiseks.
Reisijal on kohustus tutvuda COVID -19 reisitingimustega. Loe siit

Suusareisidele kohaldatakse eritingimusi, tutvu SUUSAREISI TINGIMUSTEGA siin


Tutvu 
AT Devorexi müügitingimustega RYANAIRI/ EASYJETI lennupiletite broneerimisel siin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direktiivi (EL) 2015/2302 kohased peamised reisija õigused leiate allolevatest STANDARDINFO teabelehtedest:
Pakettreiside (PRK) standardinfo teabeleht
Seotud reisiteenuste (SRK) standardinfo teabeleht

Vastavalt Turismiseadusele § 15 lg 3 ja 4 kohaselt peab reisikorraldaja omama piisavat rahalist tagatist, et tagada nimetatud kohustuste täitmise.
AT Devorex OÜ-l on Salva Kindlustuse AS tagatis 32 000 EUR.
Suusareiside hooajal suurendab AT Devorex OÜ tagatise suurust vastavalt vajadusele ja reiside läbimüügile, et tagada kohustused reisijate ees. Tagatise suurust saab kontrollida Majandustegevuse Registrist: https://mtr.mkm.ee/

Tutvu AT Devorex OÜ Privaatsuspoliitika tingimustega siin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÜLDISED REISITINGIMUSED
(uuendatud 17.07.2020 covidi tingimustega. 01.10.21 lisatud uus punkt 11.9) 


MÕISTED ja LÜHENDID

Reisikorraldaja, reisiteenuse pakkuja (RK) – AT Devorex OÜ
Reisija (R) – RK poolt korraldatud reisil osaleja
Reisitasu – reisi maksumus, kaasa arvatud ettemaks
Reisihüvitis – Reisi tühistamisega seotud kulud, mida R on kohustatud tasuma RK-le

1. REISILEPING
1.1 Reisileping on leping, mis sõlmitakse RK ja R vahel ning käsitleb käesolevaid reisitingimusi.
1.2 Reisilepingu alusel müüb RK reisiteenuseid R-le, kes kohustub maksma selle eest kokkulepitud tasu (reisitasu).
1.3 RK poolt reisikataloogis või muus tutvustavas materjalis kättesaadavaks tehtud reisikirjelduses peavad sisalduma VÕS § 867 lg 2 punktides 1-7 esitatud andmed.

2. REISI EEST TASUMINE
2.1 Reisileping jõustub hetkel, kui R on välja valinud reisi ja tasunud ettemaksu vastavalt reisitoote broneerimistingimustele, mis on iga toote juures eraldi esitatud.
2.2 Ettemaks ei kuulu üldjuhul tagastamisele v.a. juhul kui on tegemist reisija haigestumisega. Sel juhul tagastab ettemakstud reisitasu Kindlustusselts, kui eelnevalt on vormistatud reistõrkega (reisiärajäämise) kindlustus.
2.3 Kui R ei ole kokkulepitud ajaks reisitasu maksnud, on RK-l õigus tellimus tühistada.

3. REISI HIND JA HINNAMUUTUSED
3.1 Reisi hinna sisse kuuluvad need teenused, mis on kirjeldatud reisi tutvustavates materjalides.
3.2 RK poolt müügikampaaniate korras väljakuulutatud soodustused kehtivad ainult uutele broneeringutele, soodustustel ei ole tagasiulatuvat jõudu.
3.3 R-l ei ole õigust RK-lt nõuda hüvitist juhul, kui ta jätab kasutamata mõne reisipaketi hinnas sisalduva teenuse.
3.4 RK-l on õigus muuta reisiteenuste hinda järgnevate asjaolude ilmnemisel:
3.4.1 transpordi- või majutushindade muutumine, kui need ei allu RK kontrollile;
3.4.2 valuutakursi oluline muutumine;
3.4.3 Eesti või sihtkohamaa maksude ja lõivude muutumine.
3.5 Reisitasu muutumisest tuleb R-le teatada esimesel võimalusel, kuid mitte vähem kui 21 päeva enne reisi algust.
3.6 Hinnagarantii kaitseb R-i ootamatute hinnalisade eest ja kehtib juhul, kui R tasub kogumaksumuse reisi tellimisel.

4. REISIJA ÕIGUS REISI MUUTMISEKS VÕI TÜHISTAMISEKS MÕJUVA TAKISTUSETA
4.1 Mõjuva takistuseta on R-l õigus tellimus tühistada, makstes sealjuures reisihüvitist vastavalt reisitoote juures esitatud annulleerimistingimustele. Ettemaksu arveid ehk broneerimistasusid ei tagastata.
4.2 Mõjuva takistuseta on Reisijal õigus tellimus tühistada ja reisihüvitist mitte maksta kui reispaketi hinnatõus on vähemalt 1,5 kordne või on tegemist olulise reisiteenuse muutumisega (loe p.8.1). Reisija peab oma tühistamissoovist teatama 48 tunni jooksul pärast hinnatõusu või olulise muutuse teate saamist.
4.3 Kui reisi tühistab pere- või sõpruskonna liige ja nende reisi hind põhineb sellel, et kindel arv reisijaid elab koos ühes toas või reisib koos, siis on RK-l õigus võtta muutustest põhjustatud lisatasu.
4.4 Kui R-le ei väljastata viisat, käsitletakse seda kui reisi tühistamist Mõjuva Takistuseta ning kohaldatakse käesoleva reisitingimuste punkti 4.1 sätteid.
4.5 RK soovitab teha kohe reisi broneerides reisitõrkega kindlustuse. Vastavalt Reisija kindlustuslepingule korvab Kindlustusselts reisitõrke ilmnemisel RK-le makstud reisitasu.

5. REISIJA ÕIGUS REISI TÜHISTAMISEKS MÕJUVA TAKISTUSE ILMNEMISEL
5.1 Reisijal on õigus reis tühistada Mõjuva Takistuse ilmnemisel, milleks on kliendi või tema lähedase isikuga juhtunud õnnetus (suur varaline kahju, lähedase kaotus või muu ootamatus). Kliendile tagastatakse reisitasu (lõpumakse), millest on maha arvestatud bürookulud 100 €  ja vältimatud kulutused (nt hotelli- ja lennupiletitetrahvid) ja partnerile tasutud ettemaksud. Ettemaksu arveid ehk broneerimistasusid ei tagastata.
5.2 Suusareisde tühistamisel kohaldadakse rangemaid tingimusi. Loe edasi
5.3 Klient on kohustatud RK-le ja Kindlustajale Mõjuvast Takistusest viivitamatult teatama ja esitama tõendi takistuse ilmnemise kohta.
5.4 Kui reisi tühistab pere- või sõpruskonna liige ja nende reisi hind põhineb sellel, et kindel arv reisijaid elab koos ühes toas või reisib koos, siis on RK-l õigus võtta muutustest põhjustatud lisatasu.

6. REISIJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS
6.1 R kohustub tutvuma reisi tutvustavate materjalide, reisitingimuste ja reisija meelespeaga.
6.2 R kohustub järgima reisi puudutavaid juhendeid, väljumisaegu, hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju.
6.3 R kohustub tasuma oma võimalike tagasisõidukulude eest, kui teda ei lubata sihtkohariigis maale või sihtkohariigist lahkuda.
6.4 R ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. R vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab RK-le, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.
6.5 R-l lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Reisikindlustus tuleb teha koos reisitõrke ja vajalike lisariskidega( nt. suusareisi kaitse, streik jne.), et tagada kahjude hüvitised nii tervisele kui reisi ärajäämise kuludele(nt. haigestumise tõttu) ja reisikava muutustest tingitud kuludele (halvad ilmaolud, liiklusummikud teel jne). Reisitõrge tuleb vormistada vähemalt 4 päeva enne reisi. Vaata Salva pakkumisi siit!
6.6 R vastutab oma reisidokumentide korrasoleku eest. Kui reis jääb ära kehtivuse kaotanud dokumentide tõttu, rakendab RK reisi tühistamise määrasid p. 4.1 alusel.
6.7 Klient nõustub privaatsustingimustega ning annab oma nõusoleku uudiskirjade saamiseks ja oma andmete säilitamiseks. Loe privaatsusutingimusi siit!
6.8 Kliendil on õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist teatades sellest kirjalikult info@devorex.ee

7. REISIKORRALDAJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS
7.1 RK vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldustele ja kliendile antud lubadustele.
7.2 RK kohustub toimumata reisi eest reisitasu tagasi maksma, kui reis jääb ära RK süü tõttu.
7.3 RK vastutab R tervisele ja varale põhjustatud tõendatud kahju eest, kui see tuleneb RK või tema esindaja tegevusest (tegevusetusest). Pretensioonid lahendatakse p. 9.3 sätte alusel.
7.4 Reisikorraldaja ei vastuta:
7.4.1 kui kohapealne ilm ei vasta paljude aastate keskmistele näitajatele;
7.4.2 lennu- ja bussitranspordi tehnilise korralduse, lendude hilinemise ning pagasi kadumise eest;
7.4.3 halbadest ilmaoludest ja/või avariidest tekkinud liiklusummikute tõttu lennule hilinemise eest. RK teeb kõik võimaliku, et probleem lahendada ja abistab kliente uute lennupiletite ostmisel;
7.4.4 kui tema poolt vahendatav firma (hotell, transpordifirma, sihtkoha reisibüroo jne) pankrotistub, märgatavalt hindu tõstab või osutub mõnel muul viisil ebasobivaks. RK teeb kõik võimaliku, et probleem lahendada;
7.4.5 kahju eest, mille on põhjustanud R enda hoolimatus, tegevus/või tegevusetus;
7.4.6 RK ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud vääramatud jõud (VÕS § 103 lg 2 ) nn force majeure (loodusõnnetused, sõjad, streigid vms). Mõlemad lepingupooled võivad lepingu üles öelda, kui reisiteenuse osutamine muutub võimatuks või ohtlikuks vääramatu jõu tõttu. Pretensioonide lahendamisel kasutatakse VÕS § 879 sätteid.

8. REISIKORRALDAJA ÕIGUSED
8.1 Reisikorraldajal on õigus teha reisiprogrammis muudatusi, kuid sellel tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Oluliseks muutuseks ei saa lugeda samal tasemel hotelli vahetust, Vedaja muutmist või asenduslende. Muudatustest reisipaketis tuleb R-t teavitada viivitamatult.
8.2 RK-l on õigus reis ära jätta juhul, kui:
8.2.1 seda põhjustab sihtkohas või selle lähedal toimuv force majeure või reisijate julgeolek on seatud ohtu (sõda, rahutused, loodusõnnetused vms);
8.2.2 Vedaja annulleerib ootamatult oma lennud ja neid ei ole võimalik teiste lendudega asendada;
8.3 RK teeb endast kõik oleneva, et lahendada p.8.2 tagajärjel tekkinud olukord.
8.4 RK-l on õigus lisada kõigi reisijate e-meili aadressid uudiskirja andmebaasi. RK kinnitab, et rakendab kõiki ettevaatusabinõusid klientide privaatsuse tagamiseks.

9. PUUDUSED JA NENDEST TEATAMINE
9.1 Puuduseks reisikorralduses loetakse seda, kui reis ei vasta teenuste ning muu korralduse poolest sellele, milles on eelnevalt kokku lepitud.
9.2 Puuduseks reisikorralduses ei või pidada järgmisi asjaolusid:
9.2.1 reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võimalik eeldada (lennujaamade vahetus, asenduslennud, ilmast tingitud hilinemised, liiklusummikud vms);
9.2.2 Reisija ei pääse lennule või sihtkohariigis maale oma süü tõttu (kaotas pileti, maaletuleku keeld, pass on kehtetu või kadunud, tugev alkoholijoove jne).
9.2.3 hotelli vahetamist vahetult enne väljasõitu või reisi ajal, kui põhjuseks on hotellide poolt sageli praktiseeritav ülebroneerimine. RK kohustub ärajäänud hotelli asendama samaväärse või kõrgema tasemega hotelliga võimalikult sarnase asukohaga.
9.3 Puudustest, mida on võimalik kõrvaldada reisi sihtkohas, tuleb koheselt teavitada teenuse osutajat kohapeal. Kui kohapeal lahendust ei leita, tuleb hiljemalt 10 päeva jooksul peale reisi lõppemist esitada RK-le kirjalik kaebus. Kui R soovib saada hüvitist saamata jäänud ja/või ebarahuldava teenuse eest, tuleb R-l lisada kaebusele kviitungite originaalid või teised tõendid otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta. Kompensatsiooni makstakse proportsionaalselt vea suurusele reisipaketi hinnast.

10. REISITINGIMUSTE KEHTIVUS JA ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE
10.1 Käesolevad reisilepingu üldtingimused kuuluvad lahutamatult RK ja R vahel sõlmitud reisilepingu juurde ning jõustuvad alates reisilepingu sõlmimisest (p.2).
10.2 Erimeelsused poolte vahel püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, on R-l õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis või esitada hagi oma õiguste kaitseks kohtule EV seadusandlusega ettenähtud korras.

11. COVID 19 – LISATINGIMUSED
11.1 AT Devorex OÜ ei vastuta kui COVID-19 olukorra tõttu suletakse/piiratakse ette teatamata hotelli ja/või muu ettevõtte teenused, samuti võidakse rakendada uusi piiranguid või tingimusi riiki sisenemisel. Reisijal ei ole õigust lepingust taganeda ega nõuda hinna alandamist.
11.2 Mitmed riigid nõuavad COVID-19 puudumist kinnitava tõendi esitamist või testi tegemist piiril. Nõutud dokumentide esitamine ning testide tegemine on reisija enda isiklikul vastutusel ja kulul. Reisikorraldaja informeerib reisijat sihtkoha riigi sisenemise teabest enne reisi. Sihtkoha riikide teavet saab vaadata siit: www.reopen.europa.eu/et.
11.3 Reisija peab arvestama, et riikidel on õigus kehtestada reisijatele riiki sisenemisel, riigist väljumisel ja/või reisilt naasmisel erinevaid piiranguid sh näiteks eri pikkusega karantiinikohustusi. Kõik karantiini, majutuse ja/või alternatiivse transpordiga seotud kulud kannab reisija või vastava reisikindlustuse korral Kindlustusselts.
11.4 Reisija jälgib sihtkoha riigi/hotelli nõudeid nagu maski kandmine, distantsi hoidmine jne.
11.5 Hirm nakatumise või kodumaale naastes karantiinijäämise eest ei ole argumenteeritud põhjus reisist taganemisel, klient on ostnud reisi või reisiteenuse Covid-19 ajal ja on võtnud teatud riskid. Reisiteenusest taganemisel rakendatakse tavapäraseid tühistamise reegleid (vt p.4)
11.6 COVID-19 eriolukorra tõttu ärajäänud üksiku reisiteenuse eest võidakse tasuda ka voucheriga. Kõik teenuseosutajad ei tagasta raha vaid väljastavad voucheri.
11.7 COVID-19 eriolukorra tõttu ärajäänud pakettreiside ja reisiteenuste tagasimakselt/voucherilt arvutatakse maha teenustasu, mis on arvel eraldi reana näidatud. Osad majutusasutused väljastavad voucheri (ei tagasta raha), millest ei arvutata teenustasu maha.
11.8 Reisiteenused jäetakse ära siis kui lend tühistatakse lennufirma algatusel ja uusi pileteid ei ole võimalik osta mõistliku tasu eest või riik on suletud (lockdown). 
11.9 Vaktsineerimata inimeste täiendavad piirangud reisimisel ei ole põhjus reisi kuludeta tühistamiseks (näiteks: eneseisolatsioon riiki sisenemisel; lisatest vahemaandumise lennujaamas; lisatest hotelli ja/või liftikompanii poolt jne)
Reisikorraldaja/reisibüroo annab endast parima, et reisija oleks piirangute ja keeldudega operatiivselt kursis. Siiski, tulenevalt reeglite muutmisest eelnevalt teavitamata, ei saa reisikorraldaja alati tagada nende kehtivust igal ajahetkel.

Meie partnerid: